Obowiązujący system podatkowy w Polsce

podatkiSystem podatkowy w najprostszym skrócie to ogół przepisów prawnych i instytucji finansowych w zakresie ustalania i poboru podatków. Zasięgiem działania obejmuje on zarówno przepisy prawne dotyczące podatków, jak i całą strukturę podmiotów pobierających i płacących podatki (także te ustalające ich wysokość i warunki płatności). Podatki stanowią główne źródło finansowania zadań i potrzeb publicznych. Prawidłowe funkcjonowanie systemu podatkowego ma więc ogromny wpływ nie tylko na realizację zadań publicznych, ale również na rozwój kraju oraz sytuację jego obywateli.
Do podstawowych czynników kształtujących system podatkowy w Polsce zaliczamy te ekonomiczne, zewnętrzne (np. koniunktura gospodarcza na świecie) oraz wewnętrzne (sytuacja społeczna i gospodarcza w kraju, ustrój polityczny, rola i zakres władzy państwowej).
Podstawy prawne nakładania obowiązków podatkowych w Polsce wraz z wszelkimi regulacjami prawnymi i klasyfikacją podatników (od 17 października 1997 roku) określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Na polski system podatkowy składa się dwanaście tytułów podatkowych. Każdy z nich objęty jest materialnym, szczególnym prawem podatkowym.
Pojęcie podatku oznacza publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa powiatu lub gminy. Wynika ono z ustawy podatkowej, a przepisy te dotyczą również opłat i innych nieopodatkowanych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno część materialną ogólną, jak i proceduralną polskiego prawa podatkowego regulują odpowiednie przepisy ordynacji podatkowej.

Doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji podatkowej
Doradca podatkowy jest osobą mającą obowiązek pomocy każdemu zgłaszającemu się do niego podatnikowi między innymi w kwestii poboru i interpretacji orzeczeń podatkowych. Aby skontaktować się z takim specjalistą wystarczy znaleźć jego adres lub telefon i umówić się na spotkanie. Doradcy podatkowi mają swoje biura i siedziby praktycznie w każdym większym polskim mieście. Wielu z nich oferuje fachowe porady w niezwykle atrakcyjnych cenach.
Oprócz wyżej wymienionych obowiązków każdego doradcy podatkowego, do innych jego zadań możemy jeszcze zaliczyć takie czynności jak: dokonywanie rozliczeń podatkowych, prowadzenie dokumentacji podatkowych, udzielanie porad dotyczących konkretnych przypadków podatkowych oraz udzielanie konsultacji podatkowych w przypadku zakładania lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez swojego klienta.
Najważniejsze zagadnienia z wiązane z doradztwem podatkowym to przede wszystkim: ceny transferowe, umowy i podatki dotyczące zatrudniania obcokrajowców lub pracy za granicą, podatek VAT, sądowe postępowania podatkowe, podatek dochodowy, cła, ryzyko podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, akcyza, a także obliczanie stosownych składek i ewentualnych ulg w przypadku prowadzenia własnego biznesu.
Umiejętności dobrego specjalisty podatkowego muszą opierać się na nie tylko na wiedzy teoretycznej zdobytej podczas studiów wyższych, ale również na odpowiednim doświadczeniu zawodowym. Ponadto każdy z nich powinien stale doskonalić swoje kompetencje i poszerzać swoją wiedzę w dziedzinie podatków, biorąc udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Samodoskonalenie jest bowiem niezwykle istotnym elementem w dobie ciągłych zmian prawa podatkowego.

Kalendarz podatnika – terminy zapłaty podatków i składania deklaracji
Płacenie podatków prędzej czy później dotknie każdego z nas. Bardzo ważne jest, aby wszelkie opłaty i deklaracje podatkowe były składane zgodnie z wyznaczonymi przez urząd skarbowy terminami (dotyczy to przede wszystkim zeznań podatkowych online i w tradycyjnej formie papierowej). Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych terminów płatności wraz z określeniem podmiotów i treści obowiązków podatkowych:
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej, osiągające przychody z umowy najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze zobowiązane są do takiej wpłaty do 20 dnia każdego miesiąca (od stycznia do listopada) za miesiąc poprzedni. Za miesiąc grudzień – do 20 grudnia.
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy. Podatnik osiągający dochody bez pośrednictwa płatników (z tytułu pracy za granicą, działalności określonej, renty lub emerytury) zobowiązany jest do dokonania zapłaty do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano dochód (za miesiące od stycznia do listopada).
Wpłata ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych. Podatnicy obciążeni ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, którzy wybrali kwartalny system rozliczenia, zobowiązani są do zapłacenia podatku do 20 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony.
Roczne rozliczenia podatkowe. Podatnicy obliczający podatek na podstawie skali podatkowej, o której mowa w artykule 27 ust. 1 ustawy PIT, zobowiązani są do złożenia swojej deklaracji podatkowej do właściwego urzędu skarbowego (PIT-36 lub PIT-37) do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.