Kwota wolna od podatku

podatekZ pojęciem kwoty wolnej od podatku (zwanej też często minimum podatkowym) spotykać się można w różnych rodzajach podatków. W uproszczeniu, można przyjąć, iż kwotę tę stanowi określony dochód, który – na mocy obowiązujących przepisów – nie powoduje konieczności zapłaty danego podatku. Innymi słowy jest to graniczna, maksymalna wysokość podstawy opodatkowania (zazwyczaj wyrażonej w kwocie pieniężnej), dla której – przy uwzględnieniu obowiązujących stawek podatkowych oraz – w wielu przypadkach – obowiązujących kwot zmniejszających podatek, należność podatkowa będzie kwotą zerową i nie będzie obciążać podatnika obowiązkiem zapłaty. Continue reading

Księgowanie rozliczeń dotacji

Jak odbywa się rozliczenie dotacji pozyskanych m.in ze środków Unii Europejskiej? W jaki sposób dokonuje się księgowania rozliczenia dotacji wykorzystanej w niepełnej wysokości i  niezwróconej do końca roku?

Większość osób potrzebuje więcej środków na start biznesu. Wynajęcie lokalu, remont, wyposażenie, reklama, strona internetowa – to wszystko kosztuje, a jest niezbędne do działalności, zanim pojawią się pierwsi klienci.

Ewidencja rozliczenia dotacji przez  udzielający dotacji organ,  odbywa się za pośrednictwem rozliczenia udzielonych dotacji budżetowych. Jednostki budżetowe prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Jednostki budżetowe powinny je prowadzić z  uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, a także planów kont dla budżetu państwa. Powinny tez uwzględniać budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

Przy rozliczaniu dotacji należy uwzględnić choćby koszty wynajmu i utrzymania budynków niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym wynajmu, czynszu lub
amortyzacji budynków, koszty mediów, koszty sprzątania i ochrony oraz koszty adaptacji pomieszczeń (maksymalnie do 10% kosztów wynajmu lub utrzymania budynków).